Kurs Instruktora Snowboardu

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób mieszkających w Norwegii którym snowboarding nie jest opcy proponujemy szkolenie na stopień instruktora snowboardu. Kładziemy nacisk na opanowanie niezbędnych informacji do prowadzenia zajęć, technik jazdy oraz na zdobycie obszernej wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania.

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności.Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent otrzymuje również zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim opatrzony hologramem ,ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs instruktora snowboardu przygotowuje kursantów do pracy w ośrodkach wypoczynku, na obozach  i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia. Posiadając legitymację instruktora można prowadzić samodzielnie lekcje nauki jazdy na snb lub założyć własną szkółkę snowboardu.

Wszystkie legitymacje wydaje Dyrektor Polskiego Centrum Szkoleń, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane  we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

ramowy program części specjalistycznej na Instruktora Snowboardu.

Teoria:

Bezpieczeństwo w górach - pomoc w wypadkach snowboardowych

Dekalog FIS

Konserwacja sprzętu

Regulamin Konkurencji Sportowych – ogólna charakterystyka

Organizacja zawodów snowboardowych na poziomie szkolnym

Sprawdzian z teorii

Wideoanaliza


Praktyka:

Ustawienie sylwetki, pozycja podstawowa

Rozjeżdżenie, jazda w pozycji, wjazd wyciągiem, skręt rotacyjny, ślizgowy, cięty NW WN, śmig

Nauka elementarnych technik snowboardowych w płaskim terenie i lekko opadającym

Jazda wyciągiem przodem i tyłem

Skręt rotacyjny, ślizgowy, NW

Sposoby i wprowadzanie metod nauczania

Przejazd łatwych form terenowych

Wprowadzenia roli instruktora w zajęciach

Pokaz oceniania technik snowboardowych

Elementy techniki free style’u

Prowadzenie zajęć przez kursantów

Rodzaje szkoleń

Błędy i ich korekta, ćwiczenia korygujące

Ćwiczenia z grupami początkującymi

Nauka skrętu kompensacyjnego, Instruowanie /opis+pokaz/


Forma i wymogi egzaminacyjne:

Sprawdzian techniczny obejmujący jazdę skrętem rotacyjnym przodem i tyłem, ślizgowy przodem i tyłem, cięty NW, WN śmig

Free style (ewolucje dowolne)

Przejazd slalomu szkolnego w wyznaczonym czasie

Znajomość opisów technik snowboardowych oraz ich demonstrowanie

Przygotowanie konspektu, oraz przeprowadzenie lekcji snowboardowej

Zaliczenie teorii ze snowboardu w trakcie kursu

Pozytywny wynik egzaminu końcowego z teorii i praktyki snowboardu w zakresie realizowanego programu

 

Wymagania :

  • ukończone 18 lat
  • osiada co najmniej wykształcenie średnie (wymagane jest dostarczenie na rozpoczęcie kursu kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe);
  • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
  • posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń i wytrzymanie kilku godzin zajęć ruchowych pod rząd;
  • posiada dobrą znajomość i umiejętności z snowboardu

 

TERMIN i MIEJSCE : 09.02 - 18.02.2018 /Tryvann Ski Resort  ( KURS WEEKENDOWY )

CENA : 4500 NOK

 PODANA CENA NIE ZAWIERA SKIPASS !